Utbildning och metodprövning för museer inom social sammanhållning

Riksutställningar har under hösten 2016 och våren 2017 tillsammans med Hälsinglands museum, Kalmar läns museum och Världskulturmuseerna drivit ett undersökande projekt inom området social sammanhållning. Projektets mål har varit att skapa kunskap om hur museer kan förhålla sig till ansvar och förväntan kring att bidra till social sammanhållning, så som det exempelvis uttrycks i lagrådsremissen Kulturarvspolitik.

Social sammanhållning är ett uttryck som används för att beskriva processer eller aktiviteter som håller ihop ett komplext samhälle. Flera svenska museer vill, och ska enligt ICOM:s museidefinition, i någon form bidra till samhällets utveckling. I det här projektet har man därför utforskat olika definitioner av begreppet social sammanhållning, och jämfört olika syn på det i förhållande till musealt arbete.

Hur kan museer arbeta med social sammanhållning?
Projektet har prövat fortbildningar och metoder inom fälten religion och sekularitet, migration, konflikthantering, body mapping och medborgardialog och har genomförts i samarbete med forskare och experter inom religionshistoria, globala studier, kulturgeografi, freds- och konfliktforskning, sociologi, psykologi och juridik.

Projektdokumentationen Utbildning och metodprövning för museers arbete med social sammanhållning är ett resultat av arbetet, men huvudfokus har varit utbildningarna och processen som deltagarna i projektgruppen har gått igenom. Dokumentationen är ett sätt att dela slutsatser och erfarenheter, men den fokuserar på processen och ska inte ses som en metodhandledning. En förhoppning är att den kan ge uppslag kring ämnesområden och kunniga personer, samt en inblick i vad som krävs för att ta sig an frågorna grundligt. En annan förhoppning är att de personer som har medverkat kan sprida kunskaperna vidare.

Kontaktperson
Eric Fugeläng, chefsanalytiker på RIksutställningar
E-post: eric.fugelang@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 69

Ladda ned projektdokumentation: “Utbildning och metodprövning för museers arbete med social sammanhållning”